Behandling av personuppgifter

Information till registrerade - sociala medier

Från och med den 1 januari 2024 driver Post- och telestyrelsen (PTS) Digitalidag vidare istället för den tidigare huvudmannen Forum för Omställning. Digitalidag är en årlig nationell temadag som genomförs av PTS där olika aktörer arrangerar aktiviteter i syfte att inspirera människor att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen. För att informera om arbetet med Digitalidag och de olika aktiviteterna behöver PTS behandla personuppgifter i de fall sociala medier används.

De personuppgifter vi behandlar är namn, foto/video på personer och ljudinspelningar. PTS är personuppgiftsansvarig.

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är allmänt intresse. PTS lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive behandling eller vad som följer av tillämpliga regelverk.

Vilka rättigheter har du?

  • Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka.
  • Du har även rätt att invända mot behandlingen, begära rättelse eller att vi begränsar behandlingen.
  • I vissa fall kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Får vi in en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning. Det som ska sparas i våra arkiv enligt arkivlagen har vi dock inte rätt att radera.

 

Om du som registrerad hos PTS vill utöva dina rättigheter eller har frågor eller synpunkter som rör myndighetens behandling av dina personuppgifter, kan du vända dig till PTS dataskyddsombud som nås via e-post på adressen dataskyddsombudet@PTS.se. Du kan även skicka brev till adressen: PTS, Box 6101, 102 32 Stockholm

Du kan också lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten via e-post på adressen imy@imy.se eller skicka brev till adressen: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

Mer information om PTS behandling av personuppgifter