Digitalidag 2023

Digitalidag 2023 arrangerades fredagen den 13 oktober 2023 och det var den femte temadagen i ordningen! Vi är glada för att Digitalidag vuxit till att bli en oberoende samverkansplattform där vi genom brett samarbete finner nya vägar för att inspirera fler människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen.

På den här sidan kan du läsa mer om 2023 års inriktning, hur vi arbetar med matchmaking och ta del av Digitalidag-paketet. Om ni önskar komma i kontakt med oss är ni alltid varmt välkomna att mejla oss på: info@digitalidag.org.

Tillsammans kan vi inspirera alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen!  

Föregående
Nästa

Digitalidags inriktning 2023

Vi på Digitalidag är övertygade om att vi behöver samarbeta för att skapa ett digitalt inkluderat och konkurrenskraftigt Sverige för alla. Vårt största fokus i år riktas därför på att främja privat och offentlig samverkan. Som ett led i detta arbete riktar vi i år ett ökat lokalt fokus.

Vi är inspirerade av Kulturnatts-konceptet, där vi genom brett samarbete skapar lokala folkrörelser där alla som vill får möjlighet att vara med och bidra med det som just de kan. Genom gemensamma insatser arrangeras aktiviteter för digitala nybörjare såväl som för digitala experter och som växelverkar mellan dialog och interaktion. Genom att samarbeta sektoröverskridande och mot ett gemensamt mål kan förutsättningar även skapas för att etablera en struktur för privat- och offentlig samverkan som kan leva vidare på långsikt.

Sammantaget ser vi temadagen som vårt verktyg där vi  – under en dag – gör en stor gemensam kraftsamling där digitaliseringens möjligheter och utmaningar sätts högst upp på agendan. Aktiviteter sker runt om i landet som på olika vis syftar till att inspirera fler människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen. Det långsiktiga värdet skapar vi innan och efter.

Det gör vi genom att:

 • Uppmuntra alla aktörer att inkorporera sitt Digitalidag-engagemang som en naturlig del i det ordinarie arbetet 
 • Aktivt agerar matchmaker – löpande matcha aktörer till gemensamma initiativ 
 • Agerar bollplank och stöttar upp medverkande aktörer utifrån deras olika ”aktörsresor”
 • Skapar tydliga exempel på hur aktörer kan bidra 

Samverkan

Det är tydligt att det sker många insatser för att öka den digitala inkluderingen runt om i landet. Tyvärr når stödet inte alltid fram till dem som har störst behov av det. En trolig förklaring är att satsningar sker isolerat istället för att vi samverkar och hjälps åt. I Sverige finns den infrastruktur som behövs, både i termer av fysiska mötesplatser och kompetens, som behövs för att möjliggöra det. För att nå dit behöver vi aktivera infrastrukturen på nya sätt. Detta kan Digitalidag bidra till.

Genom samarbete och nära relationer med över 375 aktörer i Digitalidags- aktörsnätverk verkar vi som en aktiv matchmaking-bro och initierar nya samarbeten och satsningar. Tillsammans kan vi nå ut till fler människor!

Sex personer står bredvid varandra vid ett bord. Vid bordet finns ballonger i olika färger och bakom bordet står en roll-up.

Aktiv matchmaking

När vi agerar matchmaker börjar det ofta som en idé eller att ett behov identifieras. Idéen kan uppstå vid olika tillfällen som till exempel under ett möte, genom e-post eller att vi blir kontaktade i en specifik fråga. Därefter ser vi över vilka aktörer som skulle kunna involveras för att gemensamt skapa en aktivitet som svarar upp mot det identifierade behovet. Alla intresserade parter bjuds därefter in till ett möte och sedan är arbetet igång!

I Digitalidags-nätverk finns bredden av aktörer vilket möjliggör att aktörer kan bidra och medverka på olika sätt. Kanske har en aktör en lokal mötesplats som kan aktiveras, en annan aktör har medarbetare som vill vara digitala coacher och den tredje har nära kontakt med målgruppen som aktivt bjuder in besökare. Genom att samarbeta kan vi skapa aktiviteter där vi möter människor på platser där de känner sig trygga och genom aktörer som är relevanta just för dem.  

Matchmaking-arbetet utgår från följande steg:  

 1. Identifierar ett behov/idé från en aktör
 2. Inventerar i Digitalidags-aktörsnätverk
 3. Initierar kontakt med annan aktör
 4. Matchar ihop aktörer
 5. Förmedlar information och uppmuntrar till samarbete
 6. Uppföljning efter att samarbete är inlett.

Digitalidag har gjort 300 matchningar sedan starten 2019. Matchningarna anpassas utifrån aktör, målgrupp och tema.

Vi uppmuntrar alla aktörer att fundera på:

 • Vilka möjligheter/utmaningar möter ni kopplat till det digitala? Har er organisation/målgrupp specifika behov?
 • Skulle ni vilja komma i kontakt med någon aktör i nätverket för att samarbeta kring frågan?
 • Skulle ni i er organisation kunna hjälpa andra?

Engagera er tillsammans med oss!

Digitalidag är ett initiativ där aktörer medverkar utifrån den egna organisationens förutsättningar. Deltagandet ser därför väldigt olika ut, och alla kan bidra på något sätt. Vi brukar säga att ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Digitalidag är summan av alla våra gemensamma insatser. Det är tillsammans som vi når ut geografiskt brett och når många olika målgrupper.

Vi uppmuntrar alla aktörer att se över vad för insatser och projekt som redan planeras under året och som kan involveras i  Digitalidag.  Det kan till exempel vara en lansering av ett projekt, en rapport eller planerad träff. Listan med förslag kan bli lång!

När möjligheterna är många kan det ibland vara svårt att se framför sig hur varje aktör/person praktiskt kan bidra. För att underlätta detta har vi tagit fram några exempel på hur ni kan delta och där vi har behov av er hjälp!

Några exempel på hur ni kan engagera er