Frågor & Svar

Vad är Digital@Idag? 

Digital@Idag (DD) är tänkt att bli en rikstäckande, årlig, temadag i stil med kulturnatten, som en digitaliseringens nationaldag. Ny teknologi i form av tilltagande digitalisering, automatisering, artificiell intelligens m.m. kommer sätta höga krav på omställning och utbildning för Sveriges invånare. Digital@Idag hoppas skapa en plattform för ett stort antal olika aktörer som kan bidra till kunskapsutbyte och debatt kring alla dessa förändringar, vilket i sin tur ökar den digitala inkluderingen. DDs mission är att: inspirera fler människor till att kunna och vilja vara med i den digitala utvecklingen

För mer information se: www.digitalidag.org 

Vem står bakom DD?

Digital@Idag 2019 (22/11) är startskottet för ett nytt initiativ – etablerat av den ideella föreningen Forum för Omställning (www.forumforomstallning) tillsammans med DIGG, SKL, IVA och LO – som genom en årlig temadag om digitaliseringen möjligheter, utmaningar och konsekvenser ska hjälpa oss att forma bästa möjliga digitala samhälle. Digital@Idag finansieras 2019 och 2020 av Vinnova samt medverkande parter. Tanken är att alla som medverkar i Digital@Idag står bakom Digital@Idag. I dagsläget är det ett sextiotal partners. 

Vem finansierar DD? 

DD finansieras av Vinnova (anslag på 2,4 Mkr för 2019 samt 3,8 Mkr för 2020) samt Founding partners och de medverkande aktörerna. Seminarierna på Tekniska Museet i Stockholm och Visualiseringscentrum i Norrköping har sökt och fått anslag av Knut och Alice Wallenberg Stiftelse (inom ramen för deras satsning på att belysa samhällseffekterna av ny teknologi, WASP-HS). 

Vilka aktörer är välkomna att delta? 

Egentligen alla de som vill, såväl offentliga som privata aktörer så länge man skriver under på de föresatser och grundvärderingar som Digital@Idag står för och dessutom verkar inom ramarna som är fastställda (i dokumentet Samarbetsavtal med Digital@Idag). Andemeningen med medverkan ska vara en ambition att bidra till att Sverige som helhet och den svenska befolkningen ges bättre förutsättningar att lyckas i den digitala transformationen. Detta görs inte för egen vinnings skull utan är en ideellt driven folkbildningsrörelse. 

Vart sker temadagen? 

Huvudeventen som också webb/tv-sänds är på Tekniska Museet i Stockholm och på Visualiseringscentrum i Norrköping. Utöver detta sker ett drygt tiotal events i Stockholm, inklusive ett öppet event i Gallerian i Stockholm samt på orterna Lund, Växjö, Örebro, Västerås, Göteborg, Luleå, Sundsvall, Arvika och Skellefteå. Dessa arrangeras lokalt men med koordinering gm. Digital@Idags kansli. 

Hur kommer DD marknadsföras?

Huvudsakliga marknadsföringen sker via www.digitalidag.org, sociala medier och via våra partners som deltar och deras egna kommunikationsaktiviteter. Styrkan i DD kommer ligga i att våra partners aktiverar sina egna lokala nätverk och att den mediala täckningen (som vi hoppas på) gör att vi når ut så brett som möjligt till de som bor i Sverige. Under 2020 när DD är fullskaligt utbyggt så är förhoppningen att bredden och djupet av partners kommer möjliggöra att vi kommer kunna möta väldigt många medborgare på olika ställen runt om i landet med aktiviteter kopplade till DDs vision. Det kommer också bjudas in till en pressträff (i DD:s kanslilokaler i Stockholm) via ett pressmeddelande ett antal dagar innan DD går av stapeln 22/11.

Kan en deltagare använda Digital@Idag för att lansera eller marknadsföra nya produkter eller erbjudanden? 

Nej. Dagen är ämnad för folkbildning och kunskapsutbyte vilket gör att direkt marknadsföring blir opassande. Däremot så är det positivt om företag eller myndigheter som har digitala tjänster kan hjälpa intresserade med att förstå och komma igång med sin digitala användning. Men DD är inte till för att lansera ny produkter/tjänster eller locka nya kunder. 

Om redan existerande kunder vill ha hjälp med en produkt, kan vi då hjälpa dem? 

Vi sätter inga begränsningar på att hjälpa tidigare kunder bättre använda sina digitala produkter. Dock ber vi deltagare att visa återhållsamhet vad gäller marknadsföring av andra produkter eller erbjudanden. 

Finns det några regler kring att visa upp sina egna logotyper och varumärken? 

Deltagare får givetvis identifiera sig själva. Återigen så ber vi om återhållsamhet. Det finns ett visuellt ramverk (separat dokument) som beskriver DDs visuella profil samt hur företag/myndigheter/organisationers loggor kan synas i relation till den övergripande visuella identiteten för DD.  Det är viktigt för igenkänningen och får att över tid nå ut så brett som möjligt att DDs visuella identitet blir igenkänd. 

Måste man visa upp Digital@Idags logotyp om man deltar? 

Ja. Personer som deltar måste visa Digital@Idags logotyp, exempelvis på en t-shirt (som tillhandahålls av DD) och vepor i anslutning till eventen (DD tillhandahåller). Om det ställs upp bås eller liknande ska Digital@Idags varumärke visas upp även där. Detta finns det exempel på i ett separat dokument som beskriver DDs visuella profil.

Vi vill arrangera en mindre, lokal, tillställning. Kan vi självständigt bestämma hur den ska se ut? 

Till stor del, ja. Ni måste i rimlig tid innan dagen sker ha skickat in en plan för godkännande via ett webbformulär (https://digitalidag.typeform.com/to/CsOVb3), som ska godkännas av DD. DD kansliet kommer sen i kontakt diskutera och bolla vad för tillställning som planeras och stötta i det arbetet, samt säkra att det är i linje med regelverket för DD. I botten ligger ett avtal som deltagande parter skriver på och som tydligt beskriver ramarna för medverkan. 

Vi är en grupp organisationer som vill organisera något tillsammans, är detta tillåtet? 

Tillåtet och uppmuntrat! Vi ser väldigt gärna att olika organisationer tillsammans organiserar en större tillställning än de skulle kunna göra individuellt. Vi ser också med stor fördel på om detta sker i mindre kommuner och bygder så att dagens räckvidd blir så stor som möjligt. Vi tror att ett värde med DD är att nya konstellationer av aktörer agerar tillsammans vilket i sin tur kan skapa nya innovativa sätt att ni ut bredare. 

Måste alla tillställningar vara öppna för allmänheten? 

Ja. Undantag kan godkännas i dialog med DD. 

Kostar det att delta? 

Nej, vi tar inte betalt. Det är dock upp till deltagaren att själv se till personal, material och lokal för sin tillställning.

Deltar alla på samma villkor? Gäller något speciellt för privata företag eller offentliga aktörer? 

Lika för alla. 

Vad för sorts aktiviteter kan vara lämpliga? 

Det varierar helt på vad för sorts aktör som deltar. Olika företag, myndigheter och organisationer exponeras mot digitalisering på helt olika sätt. Alla som deltar gör det inte heller med samma målgrupp i åtanke och vi ser med fördel att man riktar sig mot specifika grupper som befinner sig i digitalt utanförskap. Generellt kan sägas att praktiska aktiviteter alltid uppskattas mest. Ett fåtal exempel på intressanta aktiviteter skulle dock vara: 

  • Banker som har personal tillgänglig för att lära äldre människor hur deras app används. 
  • Ett företag som visar upp sina senaste innovationer och tech-demon. 
  • En högskola som har experter inom robotisering tillgängliga för öppna samtal med besökare. 
  • Seminarier som samlar olika perspektiv på digitaliseringen och dess effekter.
  • Öppet hus där allmänheten får komma in och uppleva hur ett företag/organisation arbetar med digitaliseringen. 

Är en temadag tänkt att belysa digitaliseringens olika möjligheter? 

Ja och nej. I andan av folkbildning vill vi belysa fördelar och nackdelar, förhoppningar och farhågor. Vi vill se en öppen och fri dialog kring digitalisering, kritiska röster är centrala för detta. 

Vad får man ut av ett deltagande i Digital@Idag?

Man erbjuds ett sammanhang att tillsammans med många andra aktörer i samhället folkbilda inom digitaliseringsområdet. Ytterst ska man bara delta om man verkligen vill bidra till att vi i Sverige blir mer upplysta kring digitaliseringens möjligheter och konsekvenser och tycker att man har en roll i det som är DD:s mission, nämligen att inspirera fler människor till att kunna och vilja vara med i den digitala utvecklingen

Det är alltså förbjudet att använda dagen för marknadsföring? 

Ja, men det innebär inte att ett deltagande inte leder till synlighet. De deltagare som erbjuder de mest intressanta och spännande aktiviteterna kommer definitivt att kommas ihåg av besökarna. Digital@Idag, istället för att vara en chans att sälja enskilda produkter, är en möjlighet att medverka till att göra sin vision för det digitala samhällets framtid synlig.  

Vart syns min organisation om vi deltar? 

Ni kan visa upp era logotyper vid ert bås, var bara återhållsamma. Ni kommer också finnas på Digital@Idags hemsida och sociala medier som en officiell deltagare. Ni får också använda er av Digital@Idags logotyper för att visa att ni har varit deltagare. 

Finns det möjligheter att samverka med andra deltagare? 

Absolut! Vi uppmuntrar deltagare att nätverka och samtala sinsemellan. Detta är en av de bonuseffekter som vi hoppas att Digital@Idag-rörelsen ska leda till. Nya sätt att samverkan och lära gemensamt.  Med deltagare från det offentliga, privata och akademiska är vi säkra på att det kommer leda till givande utbyten. Kom bara ihåg att alla evenemang på själva dagen i den grad det är möjligt ska vara allmänt tillgängliga. 

2019 är tänkt som en mjukstart inför 2020, vad händer däremellan? 

De som deltar 2019 kommer också bjudas in som medlemmar i Digital@Idag. Det här leder i sin tur till goda möjligheter för samarbete och nätverkande med alla andra medlemmar. Det kommer ske ett antal olika aktiviteter såväl fysiska som digitala mellan 2019 och 2020. Detta kommer över tid framgå på www.digitalidag.org

Får deltagare något inflytande över Digital@Idag och formen på temadagarna? 

Inte i dagsläget, nej. Men självklart så välkomnar vi kritik, funderingar och förslag. Det kommer också ske olika aktiviteter (digitala och fysiska) för att hålla och öka intresset för DD och de frågor som vi engagerar oss i. Exakt vilka aktiviteter som kommer ske vet vi inte i dagsläget, utan beror på hur arbetet fortskrider, vilka frågor/behov människor uttrycker och vad partners till DD har för önskemål och tankar.