Gå till huvudinnehållet

Aktörsrutiner Digitalidag - andemening och villkor 2024

Vad är Digitalidag?

Digitalidag är en samverkansplattform som sedan januari 2024 är en del av . Målet är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen. Den 15–16 november 2024 arrangeras den sjätte upplagan av Digitalidag då aktörer kraftsamlar runt om i hela landet för att inspirera, utbilda och samtala om digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

Under årets övriga dagar arbetar vi och aktörerna i nätverket med att främja privat- och offentlig samverkan som bidrar till att nå Digitalidags mål. Samverkan skapar vi genom att bygga på befintliga strukturer, aktivt agerar matchmaker och sammanför aktörer till att göra gemensamma initiativ och få ut mer av de resurser som redan läggs inom området. Digitalidag är summan av alla aktörers engagemang, och det är så som vi sammantaget når ut brett och att aktiviteter arrangeras för många olika målgrupper.

På denna sida kan du ta del av information om vad du som medverkande aktör ska tänka på för att delta under Digitalidag. Har du frågor kan du alltid höra av dig till Digitalidags kansli. E-post:

Vad ska man tänka på som medverkande aktör under Digitalidag?

Alla aktörer som deltar under Digitalidag medverkar för att bidra till målsättningen om att öka den digitala inkluderingen i Sverige. Fokus riktas på folkbildning och affärsmässiga intressen läggs åt sidan. Hur aktörer deltar ser olika ut beroende på behov och förutsättningar. Det är alla aktörers bidrag som skapar Digitalidag 2024.

Viktigt:

 • Det är kostnadsfritt för aktörer att medverka under Digitalidag 2024.

 • Aktörernas deltagande ser olika ut och styrs utifrån den egna organisationens förutsättningar, verksamhet och målgrupp.

 • Aktörerna arrangerar en aktivitet/aktiviteter i egen regi eller tillsammans med någon annan, som rör digitaliseringens möjligheter och/eller utmaningar.

 • Aktiviteter ska syfta till folkbildning, inte försäljning eller marknadsföring av eget varumärke/tjänster. Affärsmässiga intressen läggs åt sidan.

 • Om en deltagande aktörs egna åsikter eller bedömningar ändå kan komma att framföras i t.ex. panelsamtal eller diskussionsforum, ska det vara tydligt för utomstående att framförda synpunkter inte är en del av Digitalidags information.

 • Aktiviteter kan rikta sig till allmänheten, en speciell målgrupp eller till egen personal/volontärer. Det bestämmer aktören själv.

 • Aktörerna är huvudsakligt ansvariga för en aktivitets planering, genomförande, uppföljning samt kommunikation. Aktörerna ansvarar för att bjuda in deltagare/besökare till aktiviteten.

 • Digitalidag har tagit fram ett stödmaterial – Digitalidag-paketet – som aktörer gärna får använda sig av. Digitalidag-paketet inkluderar projektledningsstöd, samverkansunderlag och kommunikationsmaterial. Du hittar Digitalidag-paketet på vår webbplats:

 • I all extern kommunikation ska det framgå tydligt att en aktivitet är en del av Digitalidag.

text i fetstil Hur anmäler man sig till Digitalidag?

Aktörer anmäler sitt deltagande genom att skicka in en till Digitalidag på Digitalidags webbplats. Efter inskickad intresseanmälan får varje aktör inloggningsuppgifter till vår hemsida. Aktörer skickar därefter in information om sitt engagemang/aktivitet till Digitalidag. Det sker huvudsakligen via vår hemsida, men om man är i behov av hjälp stöttar Digitalidags kansli på annat vis. Digitalidag går igenom alla aktörers deltagande och säkerställer att deltagandet förhåller sig inom konceptets ramar. Om det finns oklarheter kontaktar kansliet aktören. Alla aktörer och aktiviteter presenteras på Digitalidags hemsida.

Vad gör Digitalidags kansli?

 • Digitalidags kansli stöttar medverkande aktörer utifrån behov, exempelvis genom att agera bollplank.

 • Digitalidag tar fram projektledningsstöd, kommunikationsmaterial med mera som syftar till att underlätta för alla medverkande aktörer i deras engagemang.

 • Kansliet agerar aktivt matchmaker och sammanför aktörer till att göra gemensamma initiativ. Hur vi arbetar som matchmaker kan du ta del av på vår hemsida: text i fetstil

 • Digitalidag stämmer av alla aktörers deltagande och säkerställer att det förhåller sig inom konceptets ramar. Om det finns oklarheter kontaktar kansliet aktören.

 • Alla medverkande aktörer och deras aktiviteter synliggörs på Digitalidags webbplats och kommunikativa kanaler (LinkedIn, Facebook, Instagram och DigiPodd)

 • Digitalidag ansvarar för den övergripande kommunikationen om initiativet. Det sker till exempel genom pressmeddelanden, sociala medier-kanaler, kampanjer och annonsering i analog media.

 • Alla medverkande aktörer kan kostnadsfritt beställa eventmaterial av Digitalidag. Eventmaterialet består av Digitalidag-t-shirt, ballonger och informationsbroschyrer. Eventmaterialet används efter eget tycke och smak.

text i fetstil Vad ska man tänka på när man är Digitalidagare (digital coach)?

 • Som Digitalidagare (digital coach) deltar du och besvarar frågor efter bästa förmåga.

 • Som Digitalidagare ger du generella råd och vägleder människor var de kan få hjälp med digitala verktyg och tjänster. Vi undviker att göra uttalanden om hur t.ex. en viss myndighet/företag förväntas agera i en specifik situation.

 • Som Digitalidagare bär du Digitalidag-t-shirt men det ska också framgå tydligt vilken organisation som du är anställd hos/deltar som volontär för. Exempelvis genom att bära namnbricka, nyckelband, badge etc.

text i fetstil Inför din medverkan:

 • Tillsammans med Post- och telestyrelsen (PTS) har vi skapat en digital utbildning för att bli digital coach. Utbildningen ger ett grundläggande stöd i vad som är bra att tänka på när man stöttar någon annan att komma i gång digitalt. Utbildningen tar mellan 30 – 45 min att gå. Utbildning:

 • Digitalidag kommer även bjuda in till en digital kickoff för alla som ska delta som Digitalidagare. Under kickoffen informerar Digitalidag/PTS och går igenom praktikaliteter, vad som är bra att tänka på och besvarar frågor. Datum kommuniceras längre fram under året. Det kommer också att vara möjligt att ta del av innehållet i efterhand.

Har du frågor eller idéer kring hur din organisation kan delta? Kontakta Digitalidags kansli för inbokning av möte. E-post:

Om du vill veta mer om de juridiska förutsättningarna för verksamhet inom Digitalidag kontakta Digitalidag. E-post: